Szukaj w serwisie

Controlling w logistyce - Controlling operacyjny


Opis

Od dawna wiadomo, że o zabezpieczeniu funkcjonowania przedsiębiorstwa w długim okresie czasu decyduje jego zdolność dopasowania się do zmian w otoczeniu. Problem polega jednak na tym, że dynamika zmian w otoczeniu jest tak duża, że tradycyjne metody i techniki w wielu przypadkach przestają być skuteczne. Dodatkowe ryzyko generuje coraz większa komplikacja procesów i ciągle zmniejszające się marże. Takie uwarunkowania wymagają zastosowania rozwiązań systemowych, które sprostają tym trendom i pozwolą wykorzystać dotychczas niewykorzystane „luki wartości”. Jednym z elementów takich rozwiązań jest delegowanie uprawnień i odpowiedzialności na niższe szczeble. Konsekwencją tego jest to, że menedżerowie z obszaru logistyki muszą dysponować wiedzą, która często wykracza poza ich wąską specjalizację. Controlling jest nowoczesnym podejściem do zarządzania, które zakłada partycypację w procesie podejmowania decyzji menedżerów wszystkich szczebli zarządzania. Jego metodyka pozwala lepiej wykorzystać zasoby przedsiębiorstwa,  optymalizować koszty w całym łańcuchu dostaw i skutecznie budować przewagę konkurencyjną. 

Do góry

Profil uczestnika

Szkolenie skierowanie jest do:

 • menedżerów wyższego i średniego szczebla oraz analityków i strategów łańcuchów dostaw,
 • dyrektorów, kierowników i specjalistów ds. logistyki w przedsiębiorstwach,
 • planistów oraz koordynatorów elastycznych i zintegrowanych łańcuchów dostaw,
 • kierowników, planistów i specjalistów poszczególnych odcinków zarządzania logistyką przedsiębiorstwa - zarządzających:
  • obsługą klienta,
  • zakupami i zaopatrzeniem,
  • zapasami,
  • logistyką produkcji i przepływem materiałów,
  • magazynem i gospodarką magazynową oraz systemami składowania,
  • transportem i spedycją,
  • sprzedażą i dystrybucją,
  • controllingiem w przedsiębiorstwie lub controllingiem logistyki oraz optymalizacją i efektywnością wykorzystania zasobów.

Do góry

Korzyści dla uczestników

 • umiejętność analizy procesów logistycznych,
 • poznanie metod analizy kosztów,
 • praktycznie stosowanie narzędzi powszechnie stosowanych w controllingu,
 • znajomość budżetowania kosztów.

Do góry

Metody szkolenia

Szkolenie ma charakter interaktywny. Tam gdzie jest to możliwe, wiedza i umiejętności przekazywane są przy pomocy ćwiczeń, przykładów rynkowych i paneli dyskusyjnych. Wykłady, natomiast nasycone są anegdotami, metaforami i porównaniami. W myśl chińskiego przysłowia, że „jeden obraz jest wart więcej niż tysiące słów”, treść szkolenia wizualizowana jest tak, aby przekaz był możliwie plastyczny i trafiał do wyobraźni uczestników szkolenia.

W szkoleniu wykorzystywana jest wiedza zdobyta w projektach doradczych, która nadaje zajęciom wymiaru praktycznego. Prowadzący wychodzi z założenia, że szkolenie powinno być nie tylko „przygodą intelektualną”, ale również impulsem do zmian, które powinny się przełożyć na wyniki przedsiębiorstwa i zabezpieczenie jego funkcjonowania w długim okresie. 

Do góry

Czas trwania

24 godziny dydaktyczne - 3 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. Warunki skutecznego zastosowania controllingu w logistyce.
 2. Miejsce controllingu w logistyce, Self-controlling menedżerów logistyki, wsparcie działu controllingu dla obszaru logistyki.
 3. Kluczowe aspekty, narzędzia i techniki controllingu:
 • orientacja na cele i zasady definiowania kierunku oraz tempa zmiany:
  • zarządzenie przez cele,
  • zasady skutecznego stawiania celów,
  • najczęściej spotykane błędy i ich konsekwencje.
 • orientacja na „wąskie gardła” – znaczenie analizy „wąskich gardeł” w planowaniu i określaniu priorytetów, analiza niezawodności i ryzyka w łańcuchu dostaw,
 • sprzężenie wyprzedzające:
  • planowanie,
  • błędy i mity planowania oraz ich konsekwencje,
  • perspektywy planowania (okres, rodzaj, informacje bazowe),
  • rodzaje planowania (strategiczne, operacyjne, dyspozycyjne),
  • planowanie a prognoza,
  • analiza odchyleń i jej znaczenie.
 • koncentracja na rachunkowości zarządczej:
  • różnice między rachunkowością zarządczą a finansową,
  • zależności między rachunkowością zarządczą a finansową istotne dla budowy systemu controllingu,
  • zarządzanie przez cele, budżetowanie i rachunkowość zarządcza jako komponenty systemu controllingu.
 • koncentracja na aspektach personalnych:
  • podejście współuczestniczące w budżetowaniu,
  • motywowanie pracowników do udziału w budżetowaniu,
  • zasady komunikowania się w procesie budżetowania,
  • tworzenie języka ekonomicznego i budowanie kultury przedsiębiorstwa.
 1. Rachunkowość zarządcza i podstawy rachunku kosztów na potrzeby budżetowania i controllingu – analiza przypadku:
 • ocena rentowności w controllingu,
 • próg rentowności,
 • pokrycie finansowe (marża pokrycia) – kluczowe pojęcie controllingu,
 • klasyfikacja kosztów w controllingu,
 • dźwignia operacyjna – podejście controllingowe,
 • koszty standardowe,
 • rentowność a analiza portfela produktów,
 • macierz BCG i jej modyfikacje,
 • rentowność a krzywa życia produktów,
 • krzywa uczenia się i krzywa doświadczenia,
 • dolna granica ceny,
 • ćwiczenie – zależności i powiązania podstawowych pojęć rachunkowości zarządczej.
 1. Gra decyzyjna – metodyka rozwiązywania problemów złożonych w budżetowaniu:
 • wykorzystanie zarządzania przez cele,
 • wykorzystanie technik planistycznych,
 • metodyka konferencji i komitetów budżetowych,
 • analiza make or buy.
 1. Wielostopniowy rachunek (kosztów) pokryć finansowych jako podstawa do budowy systemu controllingu oraz platforma integracji narzędzi i technik zarządzania:
 • budowa i zasady działania rachunku pokryć finansowych,
 • korzyści rachunku pokryć finansowych,
 • analiza ABC,
 • Target Costing,
 • budżety elastyczne jako analityczne źródło informacji zarządczej,
 • analiza wykorzystania zasobów logistycznych,
 • analityczne rachunki pokryć finansowych,
 • wykorzystanie rachunku pokryć finansowych do zarządzania łańcuchem wartości,
 • wykorzystanie rachunku do decyzji o outsourcingu i optymalizacji kosztów,
 • Activity Based Costing (Rachunek kosztów działań lub Procesowy rachunek kosztów).
 1. Jednostki biznesowe czyli podejście do mpk w controllingu:
 • zasady definiowania jednostek biznesowych do zarządzania procesowego i rachunku kosztów ABC,
 • mierniki jednostek biznesowych,
 • sposoby weryfikacji mierników jednostek biznesowych,
 • rodzaje jednostek biznesowych,
 • produkty, klienci, projekty, procesy jako jednostki biznesowe,
 • ćwiczenie definiowanie jednostek biznesowych w logistyce i określanie dla nich mierników.
 1. Rozliczanie świadczeń wewnętrznych oraz koszty i przychody kalkulacyjne:
 • sposoby rozliczania świadczeń wewnętrznych, ich wady i zalety,
 • zasady rozliczania świadczeń wewnętrznych,
 • zastosowanie kosztów i przychodów kalkulacyjnych do rozliczania świadczeń wewnętrznych i do korekt wyników,
 • przykłady rozliczania świadczeń wewnętrznych w logistyce,
 • wpływ rozliczeń wewnętrznych na ocenę procesów logistycznych,
 • wykorzystanie przychodów i kosztów kalkulacyjnych.
 1. Funkcje budżetowania.
 2. Budżetowanie jako system samouczący:
 • organizacja procesu budżetowania,
 • korekty budżetu,
 • ocena pracowników w oparciu o budżety.
 1. Budżetowanie na bazie zerowej.
 2. Budowa arkuszy budżetowych.
 3. Sporządzanie budżetu dla logistycznych jednostek biznesowych – ćwiczenie.
 4. Pytania weryfikujące realność budżetu.
 5. Specyfika budżetu projektu, produktu, klienta.
 6. Planowanie i controlling strategiczny:
 • analiza makro i mikro otoczenia (analiza sektora, analiza konkurencji),
 • analiza SWOT,
 • mapa strategii.
 1. Balanced Scorecard jako narzędzie zarządzania strategicznego:
 • BSC jako wsparcie zarządzania w logistyce,
 • przełożenie strategii na budżetowanie w obszarze logistyki,
 • kaskadowanie celów,
 • opisy funkcji dla jednostek biznesowych w logistyce,
 • Key Process Indicators,
 • optymalizacja kosztów logistyki w oparciu o skaskadowane BSC.
 1. System wskaźników logistycznych łańcucha dostaw: zaopatrzenia, produkcji i przepływu materiałów, zapasów, transportu i spedycji, dystrybucji, magazynowania, obsługi klienta.
 2. Definiowanie celów strategicznych w obszarze logistyki - ćwiczenie.

Do góry

Harmonogram

Przedstawiamy Państwu przykładowy harmonogram szkolenia.

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2   Dzień 3  
                 
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00          
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Koszt inwestycji

W celu poznania szczegółów, zapraszamy do kontaktu.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google