Szukaj w serwisie

Eksploatacja maszyn i urządzeń technicznych w środowisku pracy wg wymagań dyrektyw 2006/42/WE oraz 2009/104/WE


Opis

Eksploatacja maszyn i urządzeń technicznych w środowisku pracy wg wymagań dyrektyw 2006/42/WE oraz 2009/104/WE.

Wymagania dyrektywy 2006/42/WE

Od 29 grudnia 2009 r. obowiązuje nowa dyrektywa maszynowa NMD 2006/42/WE. Dyrektywa ta na nowo zdefiniowała maszynę oraz jednoznacznie zidentyfikowała urządzenia jej podlegające.

Pomimo, że dyrektywa adresowana jest przede wszystkim do producentów maszyn, to cześć wymagań istotna jest również dla użytkowników, szczególnie modernizujących i wprowadzających modyfikacje w funkcjach i zasadach działania maszyn i urządzeń technicznych.

Uczestnicy w trakcie szkolenia otrzymują informacje dotyczące eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych podlegających ocenie zgodności, zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności oraz przepisami wykonawczymi do ustawy, opartymi na dyrektywie maszynowej i innych powiązanych z nią dyrektyw Nowego Podejścia.

 
Wymagania dyrektywy 2009/104/WE

23 października 2009 r. weszła w życie nowa dyrektywa narzędziowa 2009/104/WE ujednolicająca wymagania minimalne dotyczące eksploatacji maszyn, urządzeń technicznych i wyposażenia roboczego.

Dyrektywa ta zastąpiła trzy stosowane dotychczas dyrektywy 89/655/EWG, 95/63/WE i 2001/45/WE upraszczając rozumienie wymagań minimalnych oraz ułatwiając zrozumienie zakresu niezbędnego dostosowania maszyn i urządzeń technicznych do wymagań minimalnych. W warunkach krajowych stosowanie dyrektywy uzupełnić należy regulacjami branżowymi dotyczącymi eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych w środowisku pracy.

 

Uczestnicy w trakcie szkolenia otrzymują informacje dotyczące potrzeby dostosowania maszyn i urządzeń technicznych do wymagań minimalnych i innych dotyczących eksploatacji urządzeń technicznych

(zgodnie z rozporządzeniem z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz regulacji prawnych wdrążających dyrektywy 89/391/EWG i 2009/104/WE).

Do góry

Cele szkolenia

W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskują informacje na temat:

 • przepisów prawnych (UE i prawa polskiego) regulujących zasady eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych,
 • struktury systemu zapewniającego osiągnięcie prawnie wymaganego poziomu bezpieczeństwa eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych,
 • wymagań dyrektywy maszynowej 2006/42/EC oraz dyrektyw powiązanych, odnoszących się do producentów i konstruktorów maszyn i urządzeń technicznych (w tym również producentów maszyn i urządzeń wytwarzanych na własne potrzeby),
 • wymagań dyrektyw 89/391/EWG i 2009/104/WE zapewniających uzyskanie wymaganego, optymalnego poziomu ryzyka związanego z eksploatacją maszyn i urządzeń technicznych,
 • wymagań krajowych przepisów prawnych zapewniających bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń technicznych i ochronę zdrowia pracowników zatrudnionych przy obsłudze urządzeń technicznych,
 • procedur doprowadzania maszyn i urządzeń technicznych do wymagań minimalnych, ogólnych i branżowych zapewniających bezpieczeństwo eksploatacji.

Do góry

Profil uczestnika

Adresatami szkolenia są:

 • użytkownicy maszyn i urządzeń technicznych,
 • użytkownicy modernizowanych maszyn i urządzeń technicznych,
 • użytkownicy wprowadzający modyfikacje w funkcjach pracy maszyny,
 • inne podmioty uczestniczące w łańcuchu dystrybucji maszyn i urządzeń technicznych.
W szczególności szkolenie adresowane jest do:
 • kierowników technicznych,
 • kadry zarządzającej oraz inspektorów kontroli przedsiębiorstw eksploatujących maszyny i urządzenia techniczne,
 • inspektorów bhp i specjalistów ds. bezpieczeństwa, zajmujący się organizacją i oceną stanowisk pracy przy maszynach,
 • pracowników działów bhp, nadzorujących wyposażenie techniczne stanowisk pracy,
 • pracowników służb technicznych przedsiębiorstw, odpowiedzialnych za utrzymanie parku maszynowego.

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie.
 2. Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych.
 3. Obowiązki producentów, pracodawców i pracowników.
 4. Krajowe przepisy wprowadzające wymagania dyrektyw UE w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych.
 5. System bezpieczeństwa maszyn i urządzeń technicznych:
 • struktura wymagań dyrektyw Unii Europejskiej,
 • struktura wymagań prawa polskiego.
 1. Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE:
 • obszary i specyfikacja wymagań zasadniczych,
 • ocena spełnienia wymagań zasadniczych, domniemanie zgodności.
 1. Przeprowadzenie oceny zgodności dla określonego rozwiązania.
 2. Ryzyko techniczne w projektowaniu (również w odniesieniu do wymagań minimalnych):
 • wymagania dotyczące oceny ryzyka technicznego,
 • dokumentacja techniczna w ocenie ryzyka technicznego,
 • kryteria akceptowalności przyjętych rozwiązań technicznych.
 1. Ocena ryzyka dla przykładowego rozwiązania technicznego (sytuacji stanowiącej zagrożenie).
 2. Dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego (uzyskanie informacji dla użytkownika).
 3. Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE:
 • obowiązki producenta (oznakowanie CE, deklaracja zgodności),
 • obowiązki wprowadzającego urządzenie do eksploatacji,
 • obowiązki eksploatującego urządzenia techniczne.
 1. Dokumentacja techniczna:
 • struktura i zawartość dokumentacji technicznej (DTR).
 1. Określenie zawartości dokumentacji technicznej (DTR).
 2. Opracowanie elementów dokumentacji technicznej (DTR).
 3. Deklaracja zgodności:
 • struktura i zawartość deklaracji zgodności.
 1. Opracowanie deklaracji zgodności dla przykładowego urządzenia.
 2. Dyrektywy Nowego Podejścia:
 • zakres przedmiotowy dyrektyw powiązanych,
 • wymagania obowiązujące łącznie (komplementarność wymagań).
 1. Charakterystyka wyposażenia roboczego:
 • maszyny i urządzenia techniczne traktowane jako wyposażenie robocze,
 • warunki wprowadzenia wyposażenia roboczego do eksploatacji.
 1. Eksploatacja wyposażenia roboczego w regulacjach prawnych:
 • regulacje prawa wspólnotowego,
 • regulacje prawa krajowego.
 1. Charakterystyka ogólnych wymagań dla wyposażenia roboczego:
 • wymagania zasadnicze/ minimalne i eksploatacyjne.
 1. Dyrektywa ramowa 89/391/EWG:
 • kształtowanie poziomu bezpieczeństwa i redukcja ryzyka.
 1. Dyrektywa ramowa 89/391/EWG:
 • identyfikacja wymagań dyrektywy ramowej, odnoszących się do maszyn i urządzeń technicznych,
 • rola i zadania dyrektyw szczegółowych.
 1. Dyrektywa 2009/104/WE:
 • kształtowanie poziomu bezpieczeństwa technicznego,
 • redukcja zagrożeń na stanowisku pracy (przykłady wymagań i stosowanych rozwiązań).
 1. Dyrektywa 2009/104/WE (kontynuacja):
 • kształtowanie poziomu bezpieczeństwa technicznego,
 • redukcja zagrożeń na stanowisku pracy (przykłady wymagań i stosowanych rozwiązań).
 1. Identyfikacja wymagań dotyczących eksploatacji urządzeń technicznych.
 2. Określenie zgodności (niezgodności) z wymaganiami minimalnymi (ogólnymi i branżowymi) dotyczącymi bezpieczeństwa eksploatacji.
 3. Weryfikacja zgodności konstrukcji z wymaganiami minimalnymi (odpowiedzialność użytkownika).
 4. Ustalenie niezbędnych środków technicznych i działań organizacyjnych doprowadzających warunki eksploatacji do wymagań obligatoryjnych:
 • sporządzenie planu dostosowania maszyny do wymagań minimalnych, (ogólnych i branżowych) i jego realizacja.
 1. Wymagania branżowe (krajowe) w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych w środowisku pracy:
 • odniesienie wymagań minimalnych do wymagań krajowych z zakresu bezpieczeństwa eksploatacji i ochrony zdrowia zatrudnionych przy obsłudze urządzeń technicznych.
 1. Nadzór nad eksploatacją maszyn i urządzeń technicznych:
 • krajowe wymagania ogólne w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych w środowisku pracy,
 • wymagania branżowe w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych w środowisku pracy.
 1. Dyskusja.

Do góry

Harmonogram

Przedstawiamy Państwu przykładowy harmonogram szkolenia.

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google