Szukaj w serwisie

LEAN SIX SIGMA - Black Belt - VIII edycja


Opis

BLACK BELTS (Czarne Pasy) czyli liderzy zespołu Lean Six Sigma, są ekspertami wspierającymi i stymulującymi pracę zespołów projektowych. Przechodzą ponad 120 godzin szkoleń, podzielonych na partie tygodniowe i rozłożonych w ciągu trzech-czterech miesięcy. W trakcie intensywnych warsztatów technicznych zapoznają się z metodyką DMAIC, przydatnymi narzędziami statystycznymi oraz rozwijają swoje umiejętności kierowania zespołem i zarządzania projektem. Działają zespołowo, pełnią funkcję liderów zmian, koordynują pracę Green Belts. Odpowiadają za budowanie struktury Lean Six Sigma w organizacji.

Celem szkolenia jest zapoznanie wyselekcjonowanej grupy pracowników z programem Lean Six Sigma oraz przygotowanie ich do samodzielnego wdrażania i stosowania metodyki DMAIC przy rozwiązywaniu problemów. Szkolenia pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia projektów Six Sigma na poziomie Black Belt, gdzie poza umiejętnością skutecznego stosowania metody DMAIC lub DFSS, istotna jest umiejętność budowania i prowadzenia zespołu projektowego LSS. Prowadzenie projektu Lean Six Sigma wymaga od kandydata na Black Belt’a umiejętności podejmowania taktyk i strategii prowadzonych zmian z wykorzystaniem potencjału podległego personelu. 

Absolwenci kursu Lean Six Sigma Black Belt pełnią funkcję liderów we wprowadzaniu kultury Lean Six Sigma w organizacji, poprzez opracowanie planu propagowania podejścia LSS wśród personelu firmy.

Szkolenie odbywa się w blokach (sesje szkoleniowo-doradcze), pomiędzy którymi uczestnicy mają czas na prace nad własnymi projektami. Każdy z uczestników szkolenia wybiera dwa problemy ze swojego otoczenia nad którymi będzie pracował równolegle z postępem szkolenia. Jest to nieodłączny element szkolenia, na każdej sesji projekty uczestników są analizowane, sprawdzany jest poziom realizacji, poprawność stosowanych narzędzi i główne obszary do poprawy.

Przećwiczenie podstawowych narzędzi Lean Six Sigma na przykładzie własnych projektów, stanowi podstawę do uzyskania certyfikatu.
 

OGÓLNE ZASADY WYBORU DRUGIEGO PROJEKTU DLA BLACK BELT (pierwszy projekt wg Green Belt):

Kiedy kontynuujesz przygodę z LSS na poziomie Black Belt, potrafisz dokonać wyboru obszaru do doskonalenia (CTQ) zmierzyć wydajność procesu (VOP) oraz porównać to z wymaganiami klienta (VOC). W sesji czwartej rozpoczniemy analizę możliwości projektowania procesów zgodnie z potrzebami klienta z wykorzystaniem metody DMADV/DFSS. Podczas czwartej sesji możesz dopiero dokonać wyboru kierunku rozwoju swojego obszaru lub wykorzystać dotychczasowe projekty prowadzone w firmie.

Dla tych uczestników, którzy są już zaangażowani w prace, projekt:

 • powinien dotyczyć istotnego problemu,
 • problem powinien być widoczny w istniejącym procesie, który można obserwować,
 • nie ma rozwiązania na wskazany problem (jeżeli masz już dobre rozwiązanie po prostu je wprowadź),
 • szacunkowe oszczędności/koszty związane z problemem powinny być istotne z punktu widzenia organizacji (reguła B>C w czasie zdefiniowanym przez organizację).
 

CERTYFIKACJA

Warunki uzyskania certyfikatu LEAN SIX SIGMA Black Belt wydanego przez Progress Project.

 • ukończenie 2 projektów realizowanych w trakcie szkolenia i przesłanie pełnej dokumentacji, maksymalnie do 6 miesięcy od ukończenia szkolenia,
 • szczególnej ocenie podlegać będzie praktyczne zastosowanie jednej z metod DMAIC, DMADV, DFSS oraz umiejętność prowadzenia podległego zespołu wraz z propagowaniem podejścia LSS w organizacji,
 • zdanie egzaminów certyfikujących i obrona projektów,
 • obrona projektu odbywa się poprzez e-konsultacje.

Do góry

Korzyści dla uczestników

 • pozyskanie wiedzy niezbędnej do prowadzenia samodzielnych projektów Lean Six Sigma,
 • praktyczna wiedza z poszczególnych narzędzi w fazach DMAIC/DFSS,
 • poprawa wybranego wskaźnika już podczas szkolenia w wyniku zakończonego własnego projektu przy wsparciu prowadzącego,
 • poznanie narzędzie poprawy jakości i redukcja kosztów poprzez uruchamianie projektów Lean Six Sigma w organizacji,
 • praktyczność w stosowaniu Lean Six Sigma,
 • wiedza przekazywana jest w sposób logiczny i zrozumiały dla uczestników szkoleń,
 • poznanie skutecznych narzędzi analitycznych i statystycznych,
 • prezentacja tworzona jest razem z uczestnikami skupiając ich uwagę na tym co dzieje się na zajęciach,
 • prowadzenie równolegle do zdobywanej wiedzy projektów korzystając ze wsparcia trenera – formuła doradztwa,
 • poznanie narzędzi Lean Six Sigma na poziomie pozwalającym na implementację podejścia w zakładzie,
 • nabycie umiejętności zastosowania narzędzi w podejściu DMAIC/DFSS,
 • poznanie metod analizy danych i problemów,
 • skuteczne wspieranie i nadzór nad pracą zespołów projektowych (wdrożeniowych) w ramach współpracy ze sponsorami lub członkami zespołu projektowego (Green Belt Lean Six Sigma).

Do góry

Metody szkolenia

 • szkolenie jest prowadzone w sposób interaktywny, tj. Prowadzący dostosowuje poziom szczegółowości oraz rodzaj poruszanych zagadnień zgodnie z poziomem doświadczenia uczestników szkolenia, koncentrując się na praktycznej stronie poruszanych zagadnień,
 • materiał szkoleniowy będzie przekazywany uczestnikom szkoleń poprzez wykłady trenera oraz ćwiczenia połączone z case  study,
 • po każdej logicznej części teoretycznej jest blok ćwiczeń. Opracowane prezentacje multimedialne będą wzmacniały przekaz wiedzy, wyniki ćwiczeń prezentowane na ekranie umożliwią utrwalenie zdobytej w trakcie części teoretycznej wiedzy. 

Do góry

Czas trwania

120 godzin dydaktycznych - 15 dni

Do góry

Program szkolenia

Sesja 1: dzień 1-3

 1. Wstęp do Six Sigmy:
 • istota podejścia Lean Six Sigma,
 • fazy metody Six Sigma DMAIC,
 • struktura LSS w organizacji.
 1. Faza DEFINE:
 • orientacja na klienta, głos klienta (VOC),
 • SIPOC (VOP),
 • Matryca C&E,
 • straty w procesach COPQ,
 • określenie problemu,
 • ludzie – procesy - cele,
 • model procesu 7M,
 • analiza przepływu wartości (TOC),
 • problem statystyczny y=f(x)+ε.
 1. Warsztat DMAIC (1/4 część):
 • ćwiczenie praktycznego stosowania podejścia LSS na bazie procesu.
 1. Faza MEASURE:
 • miary jakości
 • typy miar,
 • dane i ich zbieranie,
 • plan zbierania danych,
 • obliczanie Sigma Level,
 • analiza R&R.
 1. Warsztat DMAIC (2/4 część):
 • ćwiczenie praktycznego stosowania podejścia LSS na bazie procesu. 
 1. Faza ANALYZE:
 • statystyka: miary położenia,
 • statystyka: miary zmienności,
 • narzędzia analizy (podstawowe),
 • analiza strumienia wartości: Muda-Mura-Muri,
 • analiza 5Why/5W1H.
 1. Warsztat DMAIC (3/4 część):
 • ćwiczenie praktycznego stosowania podejścia LSS na bazie procesu. 
 1. Faza IMPROVE/CONTROL:
 • zarządzanie projektami - pola sił,
 • delegowanie odpowiedzialności - model RACI,
 • standard działania SOP (5S, Poka-Yoke).
 1. Warsztat DMAIC (4/4 część):
 • ćwiczenie praktycznego stosowania podejścia LSS na bazie procesu. 
 1. Praktyczne opracowanie karty projektowej z wnioskami. 

Sesja 2: dzień 4-6

Równolegle z realizacją części wykładowej dokonywany jest przegląd projektów uczestników w ramach konsultacji w proporcji 60:40.

 1. DMAIC: Faza DEFINE:
 • karta projektowa,
 • orientacja na klienta, głos klienta – VOC,
 • SIPOC – VOP,
 • miary jakościowe VOC<=>VOP,
 • lista kontrolna fazy Define.
 1. DMAIC: Faza MEASURE:
 • krytyczne miary jakościowe,
 • wariancja procesu,
 • wiarygodność systemu pomiarowego,
 • definiowanie poziomu sigma,
 • graficzna prezentacje wyników,
 • lista kontrolna fazy Measure.
 1. DMAIC: Faza ANALYZE:
 • pogłębiona analiza procesu,
 • skrzynka narzędziowa Problem Solving,
 • mapowanie procesu – VSM, Flow diagram,
 • analiza dodawanej wartości – NVAA/VAA/SVAA,
 • analiza czasów w procesie,
 • analiza ryzyka i krytycznych elementów procesu FMEA,
 • definiowanie głównych przyczyn problemu, 
 • analiza zależności – korelacja/regresja,
 • weryfikowanie głównych przyczyn,
 • wnioskowanie statystyczne,
 • planowanie eksperymentów,
 • lista kontrolna fazy Analyse.

Sesja 3: dzień 7-8

Równolegle z realizacją części wykładowej dokonywany jest przegląd projektów uczestników w ramach konsultacji w proporcji 40:60.

 1. DMAIC: Faza IMPROVE:
 • planowanie działań w oparciu wyniki analizy FMEA,
 • generowanie rozwiązań,
 • stosowane praktyki LEAN Tools: JIT/5s/Poka Yoke/OPF,
 • wybór rozwiązań – metoda podejmowania decyzji PDPC,
 • plan wdrożenia - zarządzanie projektami.
 1. Lista kontrolna fazy Improve.DMAIC: Faza CONTROL:
 • dokumentowanie zmian,
 • monitorowanie procesu – SPC,
 • przekazywanie odpowiedzialności,
 • lista kontrolna fazy Control.
 1. Prezentacja projektu.
 2. Test wiedzy.
 3. Podsumowanie szkolenia.
 4. Prezentacja projektu 1.

Sesja 4: dzień 9-11

Równolegle z realizacją części wykładowej dokonywany jest przegląd projektów uczestników w ramach konsultacji w proporcji 40:60.

 1. Fazy i etapy metody Six Sigma DMAIC – przypomnienie.
 1. Zarządzanie zespołem projektowym Lean Six Sigma:
 • role i obowiązki w zespole,
 • techniki zespołowe,
 • liderzy: integracja wszystkich elementów pracy zespołowej,
 • narzędzia wykorzystywane przez zespoły do rozwiązywania problemów,
 • nauka współpracy zespołowej,
 • radzenie sobie z konfliktami w zespole,
 • zaawansowane techniki i narzędzia.
 1. Narzędzia informatyczne w Lean Six Sigma.
 2. Prowadzenie akcji szkoleniowych Lean Six Sigma.

Sesja 5: dzień 12-14

Równolegle z realizacją części wykładowej dokonywany jest przegląd projektów uczestników w ramach konsultacji w proporcji 30:70.

 1. Tworzenie i wybór planu doskonalenia Lean Six Sigma:
 • metoda DMAIC,
 • metoda pięciu kroków dla zarządzania i doskonalenia codziennej pracy,
 • metoda siedmiu kroków dla rozwiązywania problemów,
 • strategie doskonalenia,
 • główne składniki udanych działań doskonalących.
 1. Modele doskonalenia Lean Six Sigma:
 • model DFSS,
 • model DCOV,
 • model DMADV,
 • model DMEDI.
 1. Prezentacja projektu 2.
 2. Test wiedzy.
 3. Podsumowanie szkolenia.

Sesja 6: dzień 15. Obrona pracy - certyfikacja.

Praca własna nad dokończeniem projektu. Przesłanie dokumentacji zakończonego projektu do prowadzącego i obrona projektu w formie rozmowy on-line.

Do góry

Harmonogram

Przedstawiamy Państwu przykładowy harmonogram szkolenia.

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2   Dzień 3   Dzień 4   Dzień 5   Dzień 6   Dzień 7   Dzień 8   Dzień 9   Dzień 10   Dzień 11   Dzień 12   Dzień 13   Dzień 14   Dzień 15  
                                                                 
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00                                                          
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00   9:00 - 11:00   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00   9:00 - 11:00   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00   9:00 - 11:00   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00   9:00 - 11:00   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00   15:10 - 16:00   15:10 - 16:00   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00   15:10 - 16:00   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00   15:10 - 16:00   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00   15:10 - 16:00   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google