Szukaj w serwisie

Rygory prawne zwalniania pracowników – rozwiązywanie umów o pracę, pojedynczo i zbiorowo, w zgodzie z prawem i ochroną interesu pracodawcy


Opis

Ideą zajęć jest dostarczenie uczestnikom aktualnej, praktycznej wiedzy na temat różnych form rozwiązania i ustania stosunku pracy oraz wypowiadania warunków umowy w toku zatrudnienia. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z prawnymi wymaganiami skutecznego zakończeniu zatrudnienia.

 

Istotnym celem szkolenia jest wyeliminowanie błędów popełnianych przez pracodawców w zakresie wyboru trybu ustania stosunku pracy oraz uzasadniania wypowiedzeń, które mogą skutkować wypłatą pracownikowi odszkodowania, a nawet koniecznością ponownego przyjęcie go do pracy.

 

Zakres szkolenia, z uwzględnieniem orzecznictwa sądów pracy, obejmuje problematykę konstruowania najkorzystniejszych warunków rozwiązania zatrudnienia, środków ochrony prawnej przy rozstaniu się z pracownikiem, roszczeń ze stosunku pracy.

Zajęcia skierowane są szczególnie do kadry kierowniczej odpowiedzialnej za realizację procesów pracowniczych i stosowanie prawa pracy w imieniu pracodawcy oraz pracowników działów personalnych odpowiedzialnych za dokumentowanie spraw pracowniczych.

Do góry

Korzyści dla uczestników

ugruntowanie praktycznych umiejętności z zakresu zwalniania pracowników, tworzenia dokumentacji w tym zakresie, uzasadniania decyzji pracodawcy
wyposażenie w gotowe do stosowania narzędzia i metody pracy na stanowiskach odpowiedzialnych za prawidłowe dokumentowanie spraw pracowniczych
umiejętność przekształcania obowiązków nakładanych na pracodawców przez prawo pracy na wzory postępowań przy zwalnianiu pracowników
dostęp do wieloletniej, praktycznej wiedzy oraz sprawdzonych rozwiązań

Do góry

Metody szkolenia

równoważenie wykładu i warsztatu – transfer wiedzy, analizy przypadków, przykłady, aktywny udział uczestników
obrazowanie omawianych treści z wykorzystaniem diagramów, wykresów i tabel
praca na przykładach orzeczeń, wzorach dokumentów, aktach prawnych
sesje pytań i odpowiedzi

Do góry

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych - 1 dzień

Do góry

Program szkolenia

 1. Środki ochrony prawnej przy rozwiązaniu umowy o pracę
  • jak zgodnie z prawem rozstać się z pracownikiem
  • kodeksowe i pozakodeksowe formy rozwiązania stosunku pracy
 2. na mocy porozumienia stron
 3. za wypowiedzeniem jednej ze stron
 4. bez wypowiedzenia
 5. wypowiedzeniem zmieniającym warunki pracy / płacy
  • z przyczyn niedotyczących pracownika
  • czym jest ochrona ogólna i ochrona szczególna zatrudnienia, w tym m.in:
 6. ochrona pracownicy w ciąży, pracownika niepełnosprawnego, pracownika młodocianego, pracownika-rodzica, pracownika-opiekuna
 7. wiek emerytalny a ochrona przedemerytalna pracownika
 8. Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron – zasady negocjowania warunków zakończenia stosunku pracy
 9. Rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę z winy / bez winy pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia – przyczyny i uzasadnienie powodu
  • pojęcie ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych, przykłady naruszeń (m.in. spożywanie alkoholu, nietrzeźwość, stan po spożyciu alkoholu, utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy, nieusprawiedliwione nieobecności, nadużywanie zwolnienia lekarskiego, umyślność pracownika)
  • postępowanie wyjaśniające a miesięczny termin do rozwiązania umowy z winy pracownika
  • rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika
 10. Przypadki, w których to pracownik sam może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia powołując się na winę przełożonego, zasady reagowania pracodawcy na takie zdarzenie
 11. Rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem pracodawcy – przyczyny i uzasadnienie powodu
  • negatywna ocena pracy
  • utrata zaufania
  • absencja chorobowa
  • niezdolność pracownika do pracy
  • nienależyte wykonywanie obowiązków pracowniczych
  • działalność konkurencyjna
  • przyczyny niezawinione
  • kryteria doboru pracowników do zwolnień grupowych
  • uwzględnianie interesów pracodawcy
 12. Sposób podawania uzasadnienia decyzji pracodawcy oraz udział osób trzecich podczas wręczania pracownikowi porozumienia / wypowiedzenia / rozwiązania umowy o pracę
  • jak argumentować decyzje pracodawcy
  • jak reagować na emocje zwalnianego pracownika
 13. Wymogi prawne rozwiązania umowy o pracę
  • konsultacjazwiązkowa zamiaru wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony
  • jakie obowiązują a jakie wybrać terminy wypowiadania i rozwiązywania umowy
  • zasady doręczenia oświadczenia woli o zwolnieniu nieobecnemu pracownikowi
  • rygor okresów wypowiedzenia
  • kwestia należnego urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia
  • kiedy stosować skrócony okres wypowiedzenia
  • możliwość powierzenia innej pracy
  • zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
  • kiedy i w jakiej wysokości stosować odprawy i odszkodowania pieniężne, wyłączenia z obowiązku wypłat
  • świadectwo pracy na nowych zasadach
  • terminy odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę
  • dochodzenie roszczeńw związku z niezgodnym z prawem zwolnieniem – czego pracodawca może spodziewać się w pozwie od pracownika
 14. Trudne przypadki i skutki błędów w procesie zwalniania pracowników – sądowa ocena prawidłowości działań pracodawcy w orzecznictwie sądów pracy

Do góry

Harmonogram

Przedstawiamy Państwu przykładowy harmonogram szkolenia.

  Harmonogram   Dzień 1  
         
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00  
  Zajęcia   10:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00  

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google