Szukaj w serwisie

TAKTYKI WYWIADU POZNAWCZEGO W PRAKTYCE AUDYTORSKIEJ - trening prowadzenia przesłuchań w audycie i kontroli wewnętrznej


Opis

Praktycy czynności śledczo-dochodzeniowych, czyli policjanci, detektywi i prokuratorzy na drodze swoich doświadczeń zawodowych (licznych przesłuchań) określili w intuicyjny, naturalny sposób dwie kategorie przesłuchiwanych (podejrzanych i świadków). Podział ten klasyfikuje przesłuchiwanych na: przesłuchiwanych skłonnych do współpracy (ekspresja lęku lub konformizmu), oraz przesłuchiwanych nieskłonnych do współpracy (ekspresja biernego oporu i nonkonformizmu). W stosunku do jednych jak i do drugich, stosuje się inne techniki w przesłuchaniach. W oparciu o obserwację i analizę, psychologowie specjalizujący się w psychologii sądowej i kryminalistyce, dokonali  praktycznej ilustracji tychże metod.
Pomijając szczegółowe techniki motywowania podejrzanego lub świadka do zeznań, można wyróżnić dwie generalne strategie prowadzenia przesłuchań. Pierwsza z nich, zalecana w stosunku do przesłuchiwanego nieskłonnego do współpracy, przyjmującego postawę biernego oporu lub arogancji, to amerykańska technika Buckleya . Druga strategia, mająca zastosowanie w stosunku do przesłuchiwanego skłonnego do współpracy, to brytyjska technika Baldwina. Ogólnie można powiedzieć, że pierwsza z nich, czyli technika Buckleya, opiera się na otwartej presji,  psychomanipulacji, podstępie i bluffie. Technika Baldwina opiera się natomiast na dobrym przygotowaniu, planowaniu i wyższych umiejętnościach społecznych przesłuchującego. Zakłada budowanie relacji, a nawet personalnej więzi i wyklucza demonstrację osobistej niechęci oraz agresji werbalnej przesłuchującego. W koncepcji Baldwina celem jest  subtelne (nie ostentacyjne) wywołanie konfliktu intrapsychicznego w sferze emocjonalnej i wolicjonalnej podejrzanego. Wywołanie w jego psychice amalgamatu sprzecznych emocji. Pomieszanie lęku z agresją, agresji z bezradnością, bezradności z poczuciem winy itd. Ten dysonans stanowi o ukrytej sile presji.
Dwie powyższe strategie zawierają ok.15 technik psychologicznych, mających praktyczne zastosowanie w dialogu przesłuchania. Ponadto na podstawie badań stwierdzono, że najlepsi, najbardziej efektywni oficerowie w jednym przesłuchaniu w stosunku do jednego podejrzanego stosują średnio 5,62 techniki, spośród 15-stu im znanych. Tak więc można wnioskować, że efektywność przesłuchiwania, zależy m. in. od bogatego repertuaru technik dialogu i zdolności kierowania nastrojem emocjonalnym w zmiennych warunkach wywiadu poznawczego. 
Trening ten, zawiera w swej treści adaptację wyłącznie nieinwazyjnych technik zawartych w dwóch ogólnych strategiach, jak również szereg innych mechanizmów przesłuchiwania, opartych na sprawdzonych i zgodnych z konwencją poszanowania humanistycznych wartości, modelach. 

Do góry

Profil uczestnika

Stosowny personel, którego rola zawodowa obejmuje m. in. zdobywanie informacji, prowadzenie przesłuchań i weryfikację autentyczności zeznań. Departamenty rewizyjne, departamenty bezpieczeństwa w bankach, urzędach skarbowych, audytorzy i personel kontroli wewnętrznej.

Do góry

Korzyści dla uczestników

Poszerzenie u uczestników kwalifikacji z zakresu technik zdobywania informacji, przesłuchiwania personelu, podejrzanych i świadków. Profesjonalna diagnoza kłamstwa i bluffu. Aranżacja optymalnej, zindywidualizowanej do celu i podmiotu strategii przesłuchania. Socjotechniki rozbijania zmowy milczenia i algorytmy oceny potencjalnych zagrożeń defraudacyjnych.

Do góry

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych - 1 dzień

Do góry

Program szkolenia

 1. Runda otwarcia:
 • wprowadzenie do problematyki i wskazanie na cele treningu.
 1. Psychologia presji w komunikacji 5-kanałowej:
 • wpływ kodów komunikacji na układ nerwowy odbiorcy; wpływ słów, składni, form gramatycznych, emisji głosu, ekspresji ciała, (neurosemantyka),
 • wnioski, sugestie adaptacyjne i ćwiczenia symulacyjne.
 1. Warunkowanie klasyczne i instrumentalne w procesie przesłuchiwania:
 • rozwinięcie systemu kar i nagród psychologicznych w dialogu,
 • wywoływanie stanów bezradności (hamowanie transmarginalne),
 • Efekt Otella, Ryzyko Brokawa i Efekt Bumerangowy w przesłuchiwaniu,
 • wnioski, sugestie adaptacyjne i ćwiczenia symulacyjne.
 1. Strategie przesłuchiwania- adaptacja ścieżek dialogowych i trening:
 • poznanie modeli wywiadu poznawczego, w oparciu o gotowe arkusze coachingowe,
 • przesłuchiwanie osoby bez jej określonego statusu (co wie na dany temat),
 • przesłuchiwanie osoby o statusie podejrzanej,
 • przesłuchiwanie osoby o zdefiniowanym statusie winy lub współudziału,
 • przesłuchiwanie osoby o statusie świadka,
 • przesłuchiwanie w celu rozbicia zmowy milczenia,
 • wnioski, sugestie adaptacyjne i ćwiczenia symulacyjne.
 1. Modele interwencji prewencyjnych:
 • wywiad poznawczy, mający na celu określić podatność departamentu na nadużycia,
 • strategie zabezpieczające departament przed potencjalnymi defraudacjom,
 • ćwiczenia symulacyjne z wykorzystaniem arkuszy coachingowych.
 1. Techniki i scenariusze technik wiązanych:
 • dramatyczny trójkąt Karpmana w strategii wywiadu poznawczego,
 • model 1/1,
 • model 2/1, 
 • model 3/1.
 1. Trening detekcji kłamstwa i bluffu:
 • trening detekcji oparty na analizie lingwistycznej,
 • test cyfrowy,
 • analiza kodów mimiki i emisji głosu,
 • test Ashafenburga,
 • test pokerowy (detekcja kłamstwa w mikrosygnałach głosu i neuromimiki).
 

Uwaga: Wysoka efektywność treningu jest gwarantowana, z uwagi na zastosowanie w ćwiczeniach symulacyjnych, gotowych scenariuszy dialogu i metod ( arkusze coachingowe), które także po treningu stanowią dla uczestników, trwałą wartość instruktażową. Każdy krok, kolejność i ewaluację zachowania , uczestnicy mają zapisane w arkuszach.

Do góry

Harmonogram

Przedstawiamy Państwu przykładowy harmonogram szkolenia.

  Harmonogram   Dzień 1  
         
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00  
  Zajęcia   10:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00  

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google