Szukaj w serwisie

Umowy w logistyce - przygotowanie, tworzenie i realizacja


Opis

Wejście Polski do Unii Europejskiej spowodowało znaczącą intensyfikację wymiany towarowej z innymi państwami członkowskimi oraz państwami spoza UE. Z tego powodu zagadnienia prawno - organizacyjne procesu logistycznego są niezwykle istotne, dla przedsiębiorstw spedycyjno - przewozowych, odbiorców oraz dostawców. Zarazem istotne jest prawidłowe zabezpieczenie zarówno transakcji, jak i samego ładunku w czasie przewozu w interesie wszystkich podmiotów uczestniczących w danej operacji logistycznej. Dlatego znajomość prezentowanych zagadnień jest ściśle i funkcjonalnie związana z pracą zawodową osób obsługujących proces logistyczny w danym przedsiębiorstwie, niezależnie od profilu jego szczegółowej działalności.

Do góry

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest umożliwienie przede wszystkim poprawnej wykładni przepisów prawnych: drogowego prawa przewozowego, krajowego i międzynarodowego (np. Konwencja CMR) oraz zmian dotyczących umowy ubezpieczenia i zmian w regulacji działalności ubezpieczeniowej, które weszły zasadniczo w życie z dniem 1 stycznia 2004r.(tzw. pakiet ustaw ubezpieczeniowych). Zwrócona zostanie także uwaga na węzłowe dla praktyki zagadnienia transportu morskiego na podstawie kodeksu morskiego z 2001 roku oraz na zagadnienia reklamacyjne międzynarodowego transportu szynowego na przykładzie "nowej" Konwencji COTIF, która weszła w życie 1 lipca 2006 roku. Szczególna uwaga zostanie poświęcona zagadnieniom bezpośrednio odnoszącym się do regulacji prawnej trybu reklamacyjnego oraz zawierania umów przewozu (zleceń przewozowych), również w kontekście zmian dokonanych ustawą o swobodzie gospodarczej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze przewozowym. Podkreślone zostanie znaczenie akcesu do UE ze względu na zmianę zasad wykonywania działalności usługowej, przewozowej/spedycyjnej oraz ubezpieczeniowej.

Do góry

Korzyści dla uczestników

Ilustracją szkolenia będą przykłady z orzecznictwa polskich sądów powszechnych oraz orzecznictwa europejskiego. Zarazem istnieje możliwość analizy indywidualnych dokumentów przewozowych w trakcie konsultacji, które są przewidziane w programie szkolenia. W tym celu przydatne byłoby uprzednie udostępnienie przez firmę zamawiającą szkolenie: ogólnych warunków, dokumentów przewozowych, etc., które mają być zasadniczo przedmiotem analizy. Ze swej strony gwarantujemy dyskrecję co do treści i konsekwencji prawnych ich stosowania.

Do góry

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych - 1 dzień

Do góry

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie.
 2. Pojęcie przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa zgodnie z nowelizacją KC:
  • odniesienie do ustawy o swobodzie gospodarczej,
  • kto może być przewoźnikiem w rozumieniu prawa polskiego i na czym, w świetle obowiązującego prawa, przewóz polega?
 3. Konsument - jako usługobiorca usługi przewozowej:
  • sposoby zawarcia umów w praktyce przewozowej: oferta, negocjacje,
  • charakter prawny zlecenia transportowego (przewozowego),
  • znaczenie formy umowy przewozu,
  • prezentacja najbardziej popularnych klauzul umownych w handlu międzynarodowym:
   • rebus sic stantibus (klauzula nadzwyczajnych okoliczności),
   • klauzula waloryzacyjna,
   • kara umowna,
   • odsetki umowne,
   • wyboru sądu/arbitrażu,
   • wyboru prawa właściwego (konsekwencje braku wyboru prawa w międzynarodowych umowach handlowych).
 4. Wprowadzenie do zasad odpowiedzialności wg CMR oraz ustawy o prawie przewozowym (por. art. 80 inn.):
  • zwrócenie szczególnej uwagi na par. 17 Konwencji CMR - przyczyny zwalniające przewoźnika z odpowiedzialności,
  • pojęcie szkody oraz przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej,
  • na kim ciąży obowiązek udowodnienia w/w przesłanek?
  • list przewozowy i jego znaczenie w konwencji CMR oraz polskim prawie przewozowym,
  • odniesienie do handlu morskiego oraz kolejowego,
  • analiza bazy dostawy na przykładzie wybranych przez uczestników (DDP, DD, ExW) reguł Incoterms.
 5. Charakter prawny reklamacji w polskim prawie przewozowym:
  • porównanie z prawem konwencyjnym (CMR, COTIF, uregulowania handlu morskiego),
  • terminy zapłaty w transakcjach handlowych a problem przedawnienia roszczeń - kiedy przewoźnik lub spedytor może uchylić się od zapłaty np. odszkodowania?
 6. Założenia zmian w zakresie ubezpieczeń gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczenia ładunku (por. Klauzule Instytutowe) oraz OC przewoźnika/spedytora.
 7. Jak należy zawierać umowę ze spedytorem?
  • wskazówki praktyczne w kontekście wyłączenia jego odpowiedzialności na przykładzie art. 799 Kodeksu Cywilnego,
  • szczegółowa charakterystyka relacji umowy sprzedaży oraz umowy dostawy do zakresu odpowiedzialności stron kontraktu przewozowego.
 8. Znaczenie akcesu do UE. Wybrane aspekty prawa konkurencji w świetle regulacji usług ubezpieczeniowych i transportowych:
  • znaczenie rozporządzenia nr 44/2001 dla usług ubezpieczeniowych i transportowych - zagadnienia jurysdykcyjne.

Do góry

Harmonogram

Przedstawiamy Państwu przykładowy harmonogram szkolenia.

  Harmonogram   Dzień 1  
         
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00  
  Zajęcia   10:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00  

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google