Szukaj w serwisie

Zarządzanie projektami metodą łańcucha krytycznego – TOC, zarządzanie buforami i dynamiką harmonogramów


Opis

Koncepcja łańcucha krytycznego (CC) spopularyzowana przez Goldratt’a opiera się na dwóch głównych filarach – kolejkowaniu pracy na wąskich gardłach i świadomym stosowaniu buforów. Przyjmuje ona również założenie, iż występuje przeestymowanie prac i stąd projekty są niepotrzebnie dodatkowo „nadmuchane”. Szacunki trwania konkretnych działań w projekcie są jedynie prawdopdobne. 

Właściwe użycie metody CC powoduje podniesienie prawdopodobieństwa zakończenia projektu w terminie, w budżecie lub też jego możliwą wcześniejszą realizację. Daje możliwość rozpoczęcia pracy, jak najpóźniej z jednoczesną ochroną terminu zakończenia. Przez skupieniem się na wąskich gardłach podnosi wydajność realizacji prac, szczególnie w środowisku wieloprojektowym. Szkolenie skoncentrowane jest na osiągnięciu tych efektów. Dostarcza potrzebny, właściwy „bagaż” wiedzy teoretycznej i praktycznej. Zajęcia warsztatowe umożliwiają opanowanie kolejnych metod. Wskazują one również precyzyjnie jakie wymaganie należy spełnić aby można było metodę CC stosować z sukcesem. 

Autor tego programu poświecił 8 lat na udoskonalenie metody oferowanej przez Goldratt’a w szczególności w temacie dotyczącym szacowania i estymowania buforów.

Do góry

Cele szkolenia

 • Zainspirowanie i podniesienie poziomu wiedzy kadry o CC - poznanie praktycznego stosowania teorii ograniczeń (TOC) i zarządzania buforami w środowisku pracy pojednyczych i wielu projektów.
 • Postrzeganie w projektowej kuturze pracy zmienności, jako części „życia projektowego”, wymagającej zarządzania.
 • Redukcja w projektowej kulturze pracy przyczyn powstawania zmienności, jak niekontrolowana wielozadaniowość i spadek wydajności, tylko subiektywne szacowanie, brak zarządzanie wiedzą, brak standaryzacji, dominacja zachowań emocjonalnych w szacowaniu np. pesymizm/strach, walka o zasoby itd.
 • Zobiektywizowanie metod szacowania (pracochłonność, czas, koszt) dla właściwej interpretacji odchyleń budżetowych, jak i czasowych.
 • Podniesienie wydajności pracy i usprawnienie komunikacji.
 • Uruchomienie procesu dalszego zintegrowanego doskonalenia praktyk project management – praktyczny i ciągły lessons learned w zarządzaniu wiedzą.
 • Zrozumienie kontekstu-specyfiki otoczenia biznesowego firmy w odniesieniu do użycia CC w praktyce.
 • Redukcja kosztów zarządzania projektami.

Do góry

Metody szkolenia

Programy charakteryzują się wysoką dynamiką oraz interaktywnością. Użyte metody, to m.in. studium przypadku, dyskusje, symulacje, prezentacje oraz ćwiczenia w małych grupach. Zajęcia prowadzone są metodą coaching’u – trener zadaje pytania dotyczące opinii i refleksji uczestników co do pomysłów/usprawnień możliwych do wdrożenia we własnej pracy. Podejście do organizacji zajęć jest pragmatyczne – służy opanowaniu użycia konkretnych narzędzi. W punktach wymagających obliczeń- prezentowane są przykładowe funkcjonalności informatyczne. Ze względu na zamknięty charakter spotkania - ma ono również w sobie element doradczy, stąd trener oferuje wsparcie po spotkaniu.   

Materiały przygotowane są w charakterze „nadmiarowym”. Zapewnia to elastyczność i możliwość dynamicznego dostosowania się do potrzeb uczestników nawet w trakcie trwania zajęć. Dotyczy to zarówna dostępnych modułów tematycznych, jak i przygotowanych do użycia ćwiczeń. 

Większość rysunków dydaktycznych wykonywanych jest nie na flipcharcie, a na ekranie komputera (tablet graficzny) co poprzez rzutnik daje wielokrotnie większe i czytelniejsze obrazy. Po szkoleniu „wystawione” są one do pobrania z sieci internetowej.

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

Dzień 1/2
 1. Przyczyny powstanie obszaru wiedzy pt. project management (PM):
 • powody wyodrębnienia obszaru wiedzy - PM,
 • nie zawsze właściwa realizacja założeń, zrozumienia czym naprawdę jest projekt,
 • jak dalece „brand” metodyki są pomocne?
 1. Przyczyny powstawania zmienności w projektach i metody zarządzania:
 • czynnik ludzki i motywacje modyfikujące szacunki,
 • wielozadaniowość i zakłócenie wydajności,
 • walka o zasoby i sztuczne kreowanie wąskich gardeł,
 • syndrom studenta,
 • brak skutecznego zarządzania priorytetami,
 • bark standaryzacji pracy i zarządzania wiedza,
 • złożoność zależności między harmonogramami prac, innymi obowiązkami, a prawo Parkinsona,
 • co można zrobić aby zmienność była pod kontrolą, a estymacja bardzie wiarygodna – model opracowany na Tias Nimbas i Bradford School of Management.
 1. Metody harmonogramowania:
 • tak szybko, jak to możliwe (ASAP) i konsekwencje kreowania komfortu wczesnego startu,
 • tak późno, jak to możliwe (ALAP) i mylenie nowoczesnej metody harmonogramowania z efektem studenta,
 • harmonogramowanie dynamicznie kontra statyczne - tradycyjne, podejście pull kontra push. Co naprawdę znaczy mieć „perfekcyjnie oszacowany harmonogram”,
 • harmonogramowanie na punkt centralny,
 • metoda ścieżki krytycznej (CP), a metoda łańcucha krytycznego.
 1. TOC i warsztat z monitorowania wąskich gardeł:
 • co to jest wąskie gardło, ile ich jest?
 • przekolejkowanie pracy na wąskie gardło,
 • różnica między przeplanowaniem, a sterowaniem pracą, gdzie jest granica? Wykorzystanie wybranych technik Lean w pracy biurowej.
Dzień 2/2
 1. Historia powstanie koncepcji Goldratt’a – CC i też jej konstruktywna krytyka:
 • założenie koncepcji CC,
 • dwa filary koncepcji – kolejkowanie pracy na wąskie gardła i zarządzanie buforami,
 • wykorzystanie tzw. efektu sztafety,
 • krytyka koncepcji – DanTrietsch,
 • wymagania do spełnienia dla skutecznego stosowanie CC w organizacji – kultura pracy, wsparcie techniczne, wdrożenie, otoczenie projektowe firmy (interesariusze).
 1. Rodzaje buforów i ich praktyczne metody kalkulacji i umiejscowienia w harmonogramach:
 • matematyczny model błędu w szacowaniu,
 • jak praktycznie  i sprawnie w danej sytuacji oszacować bufor – określić margines błędu – PERT, Monte Carlo,
 • bufory – przeestymowania i również niedoszacowania,
 • bufor projektu, zasilający, zasobów.
 1. Kompletne użycie metody dla pojedynczych i portfolia projektów – ćwiczenia i warsztat.
 2. Wsparcie informatycznie w zarządzaniu CC – prezentacja.
 3. Podsumowanie końcowe szkolenia i krótkie przypomnienie treści zajęć, „follow-up”. Omówienie zasad realizacji dalszego wsparcia dla uczestników.

Do góry

Harmonogram

Przedstawiamy Państwu przykładowy harmonogram szkolenia.

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google