Szukaj w serwisie

Zarządzanie projektami zadaniowymi w oparciu o metodykę PMI


Opis

Zarządzanie przedsięwzięciami należy do jednych z najefektywniejszych metod organizacyjnych operowania zasobami firmy. Jest jednocześnie jednak metodą dosyć złożoną, praktycznie nieodłącznie związaną z ryzykiem. Umiejętne zarządzanie projektami zadaniowymi może stać się nie tylko źródłem dodatkowych zysków, ale również źródłem wzrostu motywacji i satysfakcji interdyscyplinarnego zespołu. Umożliwia ogarnięcie różnorodnych tematów projektów (zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych) często angażujących ludzi pracujących w różnych działach firmy. Terminologia używana w trakcie szkolenia jest spójna z metodyką PMI®. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów, warsztatów, przypadków symulujących różne sytuacje praktyczne. Przykłady oparte są w większości o doświadczania w tematyce PM zebrane przez autora na rynku polskim i zagranicznym (od 1999r), warsztaty wsparte są najczęściej przez tematy projektowe pochodzące z firmy klienta. Przedstawiona w trakcie szkolenia dokumentacja do zarządzania projektem zadaniowym jest propozycją - może być dowolnie modyfikowana/rozwijana/redukowana przez klienta.

Do góry

Cele szkolenia

 • obniżenie ryzyka wprowadzania zmian w przedsiębiorstwie,
 • redukcja kosztów zarządzania projektami zadaniowymi,
 • optymalizacja alokacji zasobów do zadań - sprzęt, ludzie, materiały,
 • umożliwienie podjęcia wyzwania adaptacji/budowy formalnej metodyki PM w przedsiębiorstwie,
 • usprawnienie procesu uczenie się na projektach - lessons learned,
 • usprawnienie budowy zespołu i doboru kierownika projektu,
 • zobiektywizowanie metod szacowania (pracochłonność, czas, koszt),
 • nabycie umiejętności praktycznego zarządzania ryzykiem i powiązania go z systemem motywacyjnym,
 • poznanie zasad i narzędzi używanych w pracy w środowisku wieloprojektowym,
 • poznanie metody łańcucha krytycznego (CCM) i praktycznego stosowania teorii ograniczeń (TOC),
 • nabycie umiejętności wykorzystywania konkretnej dokumentacji i realizacji procedur pracy w projekcie zadaniowym.

Do góry

Profil uczestnika

Wyższy szczebel zarządzania, kierownicy projektów, szefowie działów, dyrektorzy i kierownicy personalni - HR, członkowie zespołów projektowych.

Do góry

Korzyści dla uczestników

 • umiejętność zdefiniowania celów projektu,
 • znajomość najważniejszych dokumentów projektowych,
 • prowadzenie projektów w oparciu o PMI,
 • umiejętność stosowania łańcucha krytycznego w projektach.

Do góry

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do Project Management:
  • historia PM w Polsce i na świecie,
  • co to jest projekt, zadanie, działanie, proces?
  • "złoty trójkąt projektu" - zakres, harmonogram, budżet i jakość,
  • dlaczego project management?
 2. Definiowanie projektu:
  • definiowanie celów i specyfikowanie wymagań zgodnie z zasadą SMART,
  • wpływ jakości definiowania na jakość realizacji przedsięwzięcia i klarowność rozliczenia się z pracy przy odbieraniu produktów projektu,
  • konflikt celów,
  • kontekst realizacji projektu zadaniowego,
  • przedsięwzięcie a struktura funkcyjna, projektowa, macierzowa,
  • zorganizowanie i struktura przedsięwzięcia zadaniowego,
  • komitet sterujący, kierownik pojektu, klient, sponsor, koordynator projektów (środowisko wieloprojektowe),
  • analiza interesariuszy,
  • określenie priorytetów,
  • najważniejsza dokumentacja projektu,
  • karta projektu,
  • dokument definicji projektu.
 3. Planowanie projektu:
  • budowanie zespołu projektowego,
  • "co różni zespół mistrzów od mistrzowskiego zespołu",
  • dokumentacja - statut zespołu,
  • dokumentacja - pakiet roboczy,
  • zawarcie zakresu w WBS (strukturze podziału prac),
  • zatwierdzenie planu bazowego wymagań,
  • planowanie odgórne, oddolne itd.,
  • podział projektu na dostarczane produkty,
  • zasady numeracji i tworzenia szablonów WBS,
  • matryca alokacji zasobów do WBS,
  • szacowanie pracochłonności, czasu, kosztu,
  • metody eksperckie, dane historyczne - kiedy wolno stosować?,
  • metoda PERT,
  • metody estymacji kosztu,
  • harmonogram finansowo - rzeczowy, krzywa kosztów "S",
  • budowa diagramu sieciowego i metoda CPM (ścieżki krytycznej),
  • harmonogramowanie działań/zadań w oparciu o wykres Gantt'a,
  • zadania krytyczne, niekrytyczne, podkrytyczne,
  • metody skracania ścieżki krytycznej,
  • optymalizacja alokacji zasobów i redukcja kosztów.
 4. Planowanie projektu – c.d.:
  • planowanie i zarządzanie ryzykiem,
  • definicja i rodzaje ryzyk,
  • metody identyfikacji i zarządzania ryzykiem,
  • metody oceny, hierarchizacji i analizy ryzyk,
  • zaplanowanie reakcji i sposobów monitorowania ryzyk w trakcie realizacji przedsięwzięcia,
  • wyćwiczenia podejścia pro - aktywnego, a nie reaktywnego,
  • dobór właścicieli ryzyk,
  • wprowadzenie ewentualnych zmian do planu projektu zadaniowego,
  • zatwierdzenie planu bazowego projektu.
 5. Realizacja i kontrola:
  • zasady bieżącego posługiwania się pakietami roboczymi i rozliczania się z zadań,
  • jak praktycznie określać stopnie zaawansowania poszczególnych zadań?
  • raportowanie i odbieranie produktów,
  • weryfikacja względem specyfikacji wymagań,
  • zarządzania rezerwą czasową i kosztową w projekcie,
  • dokumentacja - książka kontrolna projektu,
  • kontrola projektu,
  • analiza Earned Value (controlling poprzez metodę EV - kontrola budżetu i odchyleń od harmonogramu),
  • procedura zarządzania zmianą (kontrola zmian zakresu),
  • dokumentacja - wniosek o zmianę, dziennik zmiany,
  • praktycznie stosowanie metody CPM i CCM (kontrola harmonogramu i obciążeń zasobów),
  • zarządzanie ryzykiem.
 6. Zakończenie przedsięwzięcia zadaniowego:
  • ugruntowanie pozyskanej wiedzy,
  • dokumentacja - lessons learned (jakie dane zarejestrować, jak tworzyć?),
  • rozwiązanie przedsięwzięcia i rozproszenie zespołu.
 7. Metoda łańcucha krytycznego - CCM:
  • Goldratt i Deming - ich podejście do zarządzania zasobami,
  • założenia metody,
  • korzyści dla projektów zadaniowych z tytułu stosowania CCM,
  • wyższa jakość pracy,
  • oszczędności w czasie i budżecie,
  • teoria ograniczeń - TOC,
  • przejście od metody CPM do CCM i zarządzanie buforami,
  • zagrożenia przy wdrożeniu CCM.
 8. Podsumowanie końcowe szkolenia i krótkie przypomnienie treści zajęć.

Do góry

Harmonogram

Przedstawiamy Państwu przykładowy harmonogram szkolenia.

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google